top of page

Filozofie a principy Nikwaxu

Většina lidí připustí, že má k životnímu prostředí citový vztah. Ceníme si krásy přírody, vyhledáváme ji a je nám dobře, když ji najdeme. Když ji však nenajdeme a místo ní nalezneme jen znečištění a destrukci, jsme nevyhnutelně smutní. Takovýto emocionální radar je životně důležitou součástí lidské povahy a je nejlepším motivačním prostředkem pro řešení ekologických problémů.

City samotné nám však ne vždy poskytnou dostatečně hluboké porozumění. Zaměstnance společnosti Nikwax stejně jako všechny ostatní lidi motivují emoce. Mimořádně si však ceníme také racionální analýzy. Bez vědy bychom nevěděli, co způsobuje změnu klimatu, nerozuměli bychom jedovatým chemickým látkám a sotva bychom měli povědomí o počtu přírodních druhů, kterým hrozí vyhynutí. Bez měření a experimentování bychom také nedokázali posoudit, zda jsou námi navržená řešení efektivní.

Ve společnosti Nikwax se snažíme sledovat aktuální informace o relevantních novinkách z vědy, abychom lépe porozuměli problémům a výzvám, kterým čelíme. Kdykoliv implementujeme pravidla pro řešení některého z těchto problémů, je rovněž důležité mít možnost, jak měřit úspěšnost přijatých pravidel. Díky racionálnímu přístupu tak je zajištěno, že se naše kroky vyplatí nejen z emocionálního hlediska, ale že mají také skutečný přínos pro životní prostředí. 

Ekologie je dnes v módě, ale lidé mají různé představy o tom, co „ekologie“ opravdu znamená. Ve společnosti Nikwax máme zájem na tom, aby naši zákazníci věděli, co „ekologie“ znamená pro nás, a aby podle toho posuzovali naše jednání. Zde uvádíme záležitosti, které považujeme za nejdůležitější.

Ochrana spotřebitelů a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami 
Každá firma, která používá chemické látky, by se měla snažit, aby byly co nejbezpečnější. To je zvláště důležité u produktů pro následnou péči, jako jsou ty naše, které jsou určeny pro použití v domácnosti.
Chemická bezpečnost by se měla věnovat čtyřem široce pojatým otázkám:

  • Je to pro mě bezpečné právě teď? - Otráví mě to, oslepí či popálí? V Evropě a na trzích v dalších částech rozvinutého světa legislativa na ochranu spotřebitelů a označování produktů zajišťuje poměrně dobrou ochranu.

  • Je to pro mě bezpečné z dlouhodobého hlediska? - Způsobí mi to rakovinu? Budu z toho mít chronické zdravotní problémy? Bude se to usazovat v mém těle (procesem bioakumulace)? Bude to mít vliv na mou plodnost? Nebudu pak schopen se ubránit chorobám? Legislativa na ochranu spotřebitelů je v této oblasti často slabší.

  • Je to bezpečné pro životní prostředí právě teď? - Zabije to ryby, otráví mi to psa nebo zabrání rostlinám v růstu? V rozvinutých zemích by ekologická legislativa měla výstrahami a zákony chránit před znečištěním.

  • Je to bezpečné pro životní prostředí z dlouhodobého hlediska? - Způsobí to globální oteplování nebo změnu klimatu? Degraduje se to na chemické látky, které se v přírodě nerozkládají, a dojde k bioakumulaci? Způsobí to vyhynutí druhů? Sníží biodiverzitu? V tomto ohledu není legislativa vždy příliš nápomocná. Zavedení takovéto legislativy trvá velmi dlouho a je těžké sledovat dodržování těchto předpisů.


Snaha o snížení našeho podílu na změně klimatu
Ke změně klimatu skutečně dochází, je způsobována především člověkem a představuje velký problém jak pro lidi, tak pro ekosystémy. Ze všech lidí na světě neseme my v západním světě za tento problém největší díl odpovědnosti, a to z historického hlediska i z hlediska přítomnosti. Může nám připadat až zvrácené, že bohatství, které jsme nashromáždili spalováním fosilních paliv nám dodává pocit bezpečí před vlivy změny klimatu, což snižuje naši motivaci k činům. Smutná pravda je, že chudé části světové populace nesou nejmenší odpovědnost a mají nejmenší moc, avšak jsou vůči změně klimatu nejvíce zranitelné. To je podle našeho názoru vážná chyba.

Ve společnosti Nikwax věříme, že k tomu, abychom se chovali ekologicky, je třeba se ze všech sil snažit o zpomalení změny klimatu. Měření, kolik skleníkových plynů vyprodukujeme, je dobrý začátek, ale je nutné na zjištěné údaje nějak reagovat. Investice do efektivnějších technologií, změna nehospodárného chování, volba obnovitelných zdrojů energie a ochrana uhlíkových rezervoárů – to je jen několik příklad pozitivní kroků. Vedení kampaní, debat a vzdělávacích programů, hlasování ve volbách a účast na demonstracích rovněž mohou pomoci k tomu, aby se věci daly do pohybu správným směrem. 

 

Podpora ochrany přírodních ekosystémů
V naší zatím poslední kapitole lidské historie se mnoho lidí chová, jako by svět přírody byl jen čímsi navíc: docela hezkou věcí, která však je od základu méně důležitá než peníze a materiální vlastnictví.

Takovýto přístup však zanedbává skutečnost, že neporušené ekosystémy nám i dnes poskytují vše, co potřebujeme pro své nejzákladnější potřeby: regulaci vody, čistý vzduch, potravu, regulaci klimatu a ochranu před přírodními katastrofami. Kdybychom měli stavět a platit stroje a infrastrukturu, které by poskytovaly všechny tyto služby zatím zajišťované ekosystémem, byli bychom opravdu chudí.

Lidstvo však ze světa přírody dostává mnohem víc než jen tyto hmatatelné služby – něco, co není tak snadno uchopitelné. Náš pocit, když vidíme sílu, diverzitu a prostou krásu života na této planetě, a pomyšlení, že cokoliv, co kdy postavíme či vyrobíme, se tomu nikdy nevyrovná. Uvědomění, že tento úžasný proces evoluce je také příčinou našeho vlastního stvoření a vědomí. Svět přírody představuje naši historii, přítomnost i budoucnost. Přírodní svět nejen udržuje naše těla při životě, ale je také potravou pro naši mysl a našeho ducha. Je opravdu, opravdu důležité, abychom si tento svět zachovali. 

Zodpovědný přístup k odpadu
Odpad je ošklivý a může být nebezpečný. Plastový odpad představuje zvlášť velký problém, protože je odolný vůči biodegradaci. Velké množství výrobků a obalových materiálů končí na skládkách, což vyžaduje vyhloubení nezanedbatelného množství pozemků, které bude možné naplnit odpadky. Významné jsou také náklady na energii a emise oxidu uhličitého související s přepravou odpadu k likvidaci nebo i recyklaci.

Společnost Nikwax věří, že k tomu, aby firma byla ekologická, je třeba se snažit o dvě věci. Zaprvé snižovat celkové množství obalového materiálu, které na její produkty připadá, a zadruhé zvyšovat používání recyklovaných a recyklovatelných materiálů ve výrobcích, obalových materiálech i kancelářských potřebách. 

Vedení kampaní za změnu v širších vrstvách společnosti 
Ekologické uvědomění společnosti Nikwax vychází od jejího zakladatele a vlastníka Nicka Browna. Firma, kterou vybudoval, odráží jeho vlastní přesvědčení. Většina ostatních firem se musí zodpovídat akcionářům, jejichž hlavní pohnutkou pro investování do dané společnosti je zisk. Proto se domníváme, že průmyslu není možné věřit, že se bude sám regulovat, pokud jde o otázky ekologie. Je tak nezbytně nutné, aby voliči dávali mandát vládám, které se nebudou bát nepopulárních rozhodnutí, zdaní velké znečišťovatele a nastaví opatření motivující k vyšší efektivitě a inovacím ekologických technologií.

Aby se ekologická odpovědnost dostala na vyšší příčky politických priorit, společnost jako celek si musí být více vědoma stávající situace a být o ní lépe informována. Společnost Nikwax věří, že podpora veřejné diskuze, větší propagace ekologických témat a lepší porozumění na straně veřejnosti rovněž nezbytně patří k ekologickému přístupu. 

bottom of page